บริการของเราบริการของ นิติพงษ์ ในด้านต่างๆ !

ยินดีให้บริการแก่ท่านไม่ว่าจะเป็น

 •    

  บัญชี

  บริการด้าน

 •    

  ภาษีอากร

  บริการด้าน

 •    

  กฏหมาย

  บริการด้าน

 •    

  จดทะเบียนธุรกิจ

  บริการด้าน

 • จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี
 • ให้คำปรึกษาและและแนะนำด้านบัญชี

 • จัดเตรียมแบบและยื่นชำระภาษี
 • ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษี

 • ให้คำปรึกษาข้อกฏหมายและคดีความ
 • จัดทำนิติกรรมสัญญาธุรกิจทุกประเภท
 • ฟ้องคดีและติดตามหนี้สิน

 • จดทะเบียนตั้งและเปลี่ยนแปลงห้าง/บริษัท
 • ขอใบอนุญาตประกอบการธุรกิจทุกประเภท